Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2022

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Cover Page

Werrej

L-Ghaqda Muzikali Imperial tul l-ahhar sena - Josef Borg - President

Il-Festa - Dario Vella - Sindku

Ingeddu l-festi taghna - Kan Dun Joe Caruana - Arcipriet

Min ghandu cans - Dr John Baptist Gauci - Segretarju Generali

Bil-ftit tal-hafna - Anthony Schembri - Segretarju Finanzjarju

Hsibijieti - Mro Anthony Borg - Surmast Direttur

Sena ta' hidma - Clayton Vella - Direttur

Nergghu nqumu fuq saqajna - Ryan Micallef Membru Kumm Banda u Kor

Business as usual - Julie Thomas - Choir Director

Ghalfejn il-banda - Philip Schembri - Ghalliem

Inharsu 'l quddiem b'ottimizmu - Dr Noel Camilleri - President GhNKB

Djarju 2021-2022

Nifirhu lil

Niftakru f'hutna li hallewna

Tislima lil Nenu - Dr John Baptist Gauci

Tislima liz-zewg membri onorarji Vincent Debono u John Pisani

Appreciation - Rev Mgr Moses Debono - Seminarian Karl Andrew Schembri

Programm t'Attivitajiet 2022

Programme of Activities 2022

Progetti ta' restawr fil-Kazin Imperial

Ritorn tant mistenni - Onor Clayton Barotlo - Minstru tat-Turizmu

Nistghu nergghu ngawdu l-festi flimkien - Onor Dr Jonathan Attard - Ministru ghall-Gustizzja

Reviving Malta's Musical Heritage - Geoff Thomas

Meta Gbarthom taht il-Mant - Christopher Bartolo - Sagristan

Apprezzament Lawrence Farrugia - Dr Noel Camilleri - President GhNKB

Messagg mill-Kunsill Regjonali Tramuntana - Cliffor Galea Vella Maslennikov - President Reg Tramuntana

It-Tragedja tal-Latnija - Joseph F Cachia

Ir-Razzett tax-Xjaten - Joseph F Cachia

Awguri lil Patri Alfred Debono

Wheelchair Dancing - Pippa Roberts

Prattika bl-artillerija - Charles Debono

The fusion of tradition and innovation in Carmel Muscat's Funeral Marches - Mro Anthony Borg

Il-Mellieha fic-cinema u aspetti relatati - David Bartolo

Il-Festa Maltija - Kav Duncan Brincat

Cakkura - Paul P Borg

Malta's Election to the United Nations Security Council - Prof Stephen Calleya

Il-Kobor ta' Marija - Ganni Camilleri

Stejjer mid-Dahar - Jeffrey Sammut

Min irreklama