Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2016

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Tul l-Ahhar Sena - Josef Borg - President

Kontribut Kulturali u Socjali Kbir - John Buttigieg - Sindku

Il-Festa - Kan Joe Caruana - Arcipriet

Inkomplu Mexjin 'il Quddiem - Spiru Grech Vici-President

Harsa Lura, Tnejn 'il quddiem - John B Gauci - SegGenerali

Il-Volontarjat - Anthony Schembri - Segretarju Finanzjarju

Id-Dar tas-Socjeta - John Schembri - Direttur

Il-Mara fis-Socjeta' tal-Lum - Carmen Cini - Chair Kum Nisa

Riflessjonijiet - Anthony Borg - Surmast Direttur

Iz-Zghazagh u l-Volontarjat - Clayton Vella

Imperial Ladies Choir 2016 - Shirley Helleur - Dir Imperial Choir

Impenn u Responsabilta' - Philip Schembri - Ghalliem

Djarju 2015-2016

Nifirhu lil...

Nifirhu lil Mro Anthony Borg

Niftakru f'Hutna li Hallewna

Messagg Ghaqda Kazini tal-Banda 2016 - Noel Camilleri

Another year, another challenge - Pippa Roberts

L-Ghaqdiet Muzikali, il-qalb tal-kultura fil-Mellieha - Clayton Bartolo

Il-Mawra tal-Banda Imperial f'Acquaviva Delle Fonti (BA) fl-Italja

Qeghdin 'fis-sena tal-grazzja, tal-mahfra, tal-indulgenza' - Mons. Mose' Debono

Fil-gwerra taht il-Mellieha - Evarist Bartolo

Jien, il-Festa u l-Banda Imperial - Christopher Bartolo - Sagristan

Il-Bieb tal-Hniena - Maria Grima

Once a Marine, always a Marine - Brian Roberts

Accidental Circumstances - Geoff Thomas

Ghotjiet mill-Emigranti lill-Ghaqda Muzikali Imperial

Ghotjiet lill-Ghaqda Muzikali Imperial

Programm tal-Festi organizzati mill-Ghaqda Muzikali Imperial

Activities organised by the Imperial Band Club

Progett mill-Ghaqda Muzikali Imperial - Norbert Vella

Mellaha 1856 - Jimmy Muscat

L-Incident tal-Vapur Skaubryn 1958 - David Bartolo

Trinity Concert Band Visit to Malta - Stephen Kerry.pdf

Viva Santa Marija tad-'Dghajsa' - Jos. F Cachia

Cantamici Choir in Malta - Bryan Lewis

Il-Kotra fil-Festa - Philip Borg

Il-Kmandament Numru Hdax - Paul P Borg

A Sustainable Future for our Mellieha - Stephen Calleya

Il-Mellieha fi Zminijiet Ohrajn - Mario Fenech.pdf

Min Hi Marija - Ralph Micallef

Passiggieri Jithallew Jistennew fuq il-Moll tal-Marfa fi zmien il-Gwerra - Charles Debono

Attivitajiet matul il-Festa tal-Vitorja 2015

Htif ta' Ajruplan Taljan fit-Tieni Gwerra Dinjija - Jeffrey Sammut

Giovanni Battista Pergolesi - Ganni Camilleri

L-Istorja tal-Ikona Mirakoluza tal-Madonna tal-Mellieha - Jimmy Muscat

Xoghol minn Leli Cini fil-Knisja Parrokkjali tal-Gzira

Rothwell Temperance Band Malta Tour 2016 - Andrew Riley