Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2017

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Cover Page

Werrej

Hidmet l-Ghaqda tul l-Ahhar Sena - Josef Borg - President

Kumitat Direttiv 2016-2017

Kummisjoni Banda, Kor u Zghazagh

Il-Kazini taghna - John Buttigieg - Sindku

L-Istatwa tal-Bambina - Kan. Joe Caruana - Arcipriet

Bawxati tal-Imghoddi - Spiru Grech - Vici-President

Kontribuzzjoni lejn il-komunita' - John B Gauci - Seg Generali

Id-dixxiplina fil-finanzi - Anthony Schembri - Seg Finanzjarju

L-Ghaqal - John Schembri - Direttur

Riflessjonijiet - Mro Anthony Borg - Surmast Direttur

Il-Volontarjat - Carmen Cini - Kumm Nisa

Bandisti Zghazagh fi hdan is-Socjeta' - Clayton Vella - Kumm Banda

Iz-zghazagh fi hdan is-Socjeta' - Damian Vella - Kumm Zghazagh

Chocolate is Good - Julie Thomas - Director Imperial Choir

Inharsu dejjem 'il quddiem - Philip Schembri - Ghalliem

The Ides of marches - Geoff Thomas - Ghalliem

Messagg Gh.K.B 2017 - Avv. Noel Camilleri

Djarju 2016-2017

Nifirhu lil

Niftakru f'hutna li hallewna

Ir-restawr tal-Ikona tas-Santwarju - Jimmy Muscat

B'apprezzament lis-Surmast Anthony Borg

It always seems impossible until it's done - Pippa Roberts

Il-Kazini tal-Banda - Onor Evarist Bartolo

Il-Mellieha bejn dari u llum - Philip Borg

L-Ghaqda Muzikali Imperial - Onor Clayton Bartolo

Life is filled with endless hope - Brian Roberts

Il-Vergni Marija - Mons Mose' Debono

Stejjer minn Irdum il-Qawwi - Jeffrey Sammut

L-isbah Holma - Maria Grima

Ghotjiet lill-Ghaqda Muzikali Imperial 2016

Programm tal-Festi organizzati mill-Ghaqda Muzikali Imperial

Marci Brijuzi 2017-2019

Activities organised by the Imperial Band Club

Nifirhu bil-festa taghna - Christopher Bartolo - Sagristan

Attivitajiet matul il-Festa tal-Vitorja 2016

Sammy Bartolo u New Cuorey - Is-Successi - Joe S. Grech

Mill-Melh u l-Ghasel Ismi - Anthony Fenech & Joe S Grech

Il-Mellieha mitt sena ilu 1917 - Jimmy Muscat

Time to Reflect - Prof Stephen Calleya

Il-Mellieha fl-Imghoddi - Mario Fenech

Mellieha - Jos. F. Cachia

Inzel mill-ostja - Paul P. Borg

X'memorji - Doris Mifsud

Lil Rahal Twelidi - Anthony Fenech

Il-Mellieha fil-Bolol Maltin - David Bartolo

Hawn hu l-Iljun - Leli Vella

French tal-Gharb - Ralph Micallef

Ghin, tistenniex grazzi - Ganni Camilleri

Meta cediet l-Italja - Charles Debono

Gens Maqsum - Jos. F. Cachia

Min Irreklama f'din il-Pubblikazzjoni