Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2018

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Cover

Werrej

Hidmet l-Ghaqda Muzikali Imperial - Josef Borg (President)

Kumitat Direttiv 2018-2019

Kumm. Banda u Kor & Kumm. Zghazagh

Xoghol Socjali u Kulturali Qawwi - John Buttigieg (Sindku)

Festa tempesta - Fr Joe Caruana (Arcipriet)

Kif bdejt u spiccajt il-karriera - Spiridione Grech (Vici President)

L-inkuzjoni vera - Dr John B Gauci (Seg. Generali)

L-iskemi ta' fondi huma bzonjuzi - Anthony Schembri (Seg. Finanzjarju)

Niehdu hsieb hwejjigna - John Schembri (Direttur)

Riflessjonijiet - Mro Anthony Borg (Surmast Direttur)

Kemm huma bravi - Carmen Cini (Kum. Nisa)

Sehem il-Banda u l-Kor - Clayton Vella (Kumm. Banda u Kor)

Iz-zghazagh fis-Socjeta' - Damian Vella (Kumm. Zghazagh)

My lovely, lovely ladies - Julie Thomas (Director Imperial Choir)

Banda Attiva - Philip Schembri (Ghalliem)

Star of Strait Street - Geoff Thomas (Music Teacher)

Il-Kazini Skola ta' Taghlim - Avv. Noel Camilleri (President GhKB)

Djarju 2017-2018

Nifirhu lil

Niftakru f'hutna li hallewna

Ghotjiet lill-Ghaqda Muzikali Imperial 2017

Programm tal-Festi organizzati mill-Ghaqda Muzikali Imperial

Activities organised by the Imperial Band Club

Guzepp Bartolo - L-Umli Mahbub - Philip Borg

Tifkiriet - Michelle Sharma

Tifkiriet sbieh ta' Jimmy Muscat - Grazio Barbara

L-Ghanja tar-Rebbiegha - Anthony Fenech

Kuncert Korali u Strumentali - Amadeus The Chamber Choir

Tlugh ix-Xemx f'Selmun - Joseph Felix Cachia

Opportunity dances with those already on the dance floor - Pippa Roberts

Harga Kulturali fi Sqallija - Josepha Vella

Waslet il-festa ghaziza taghna l-Mellihin - Christopher Bartolo - Sagristan

Tislima lill-Vergni Mbierka - Marija Grima

Il-Vergni Mqaddsa Marija - Mons Mose' Debono

Sentieri - Serena Gatti & Raffaele Natale

Sentieri

Guzeppi Bartolo taz-Zomblu - Paul P. Borg

Harga Divertenti u Edukattiva - Grazio Barbara

Attakki u Ajruplani li waqghu fuq il-Mellieha - Charles Debono

Il-Familja - Marija Grima

Il-Gid Komuni - Onor. Evarist Bartolo (Ministru)

Stejjer minn Irdum id-Delli, l-Ghawseg u x-Xquq - Jeffrey Sammut

Snajjin Stadium - Joseph Felix Cachia

Vergni Marija - Ganni Camilleri

Project Resilient Communities - Helga Ellul - President CORE Platform

Managing Climate Change Seriously - Prof Stephen Calleya

Tifkiriet ta' Guzepp Bartolo - Ganni Camilleri

Xoghol tal-artist Gianni Vella - Mario Fenech

Il-Mellieha u l-inhawi mill-A sal-K - David Bartolo

Min Irreklama f'din il-Pubblikazzjoni