Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2019

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Cover Page

Werrej

L-Għaqda Mużikali Imperial… il-bieraħ, illum u għada - Josef Borg - President

Hidma - Dario Vella - Sindku

Festa li ggib in-nies flimkien - Fr Joe Caruana - Arcipriet

L-investiment fir-rizors uman - Dr John B Gauci - Segretarju Generali

Spejjez - Anthony Schembri - Segretarju Finanzjarju

L-ghajnuna tal-hafna - John Schembri - Direttur

Riflessjonjijiet - Mro Anthony Borg - Surmast Direttur

L-anzjani fis-socjetajiet - Carmen Cini - Kum. Nisa

Hin vs Volontarjat - Clayton Vella - Kum. Banda u Kor

Il-hafna minghand il-ftit - Damian Vella - Kum. Zghazagh

Too High - Julie Thomas - Director Imperial Choir

Inkomplu Nahdmu b'Impenn - Philip Schembri - Ghalliem

Percussion Instruments - Geoff Thomas - Music Teacher

Rispett u ghaqda bejn is-socjetajiet - Avv Noel Camilleri - President GhKB

Djarju 2018-19

Nifirhu lil

Niftakru f'hutna li hallewna

Ghotjiet lill-Ghaqda Muzikali Imperial 2018

Programm fl-okkazjoni tal-25 Ann. tal-Kunsill Lokali

Programm t'attivitajiet Festa 2019

Programme of activities Feast 2019

A donation to the Imperial Band Club

24 - Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieha fi zmien il-bini tal-Ark Trijonfali - David Muscat

Home is where the heart is - Brian Roberts

Esebizzjoni 'Ic-Cahda' - Ryan Micallef

Awguri - Onor. Evarist Bartolo

Ja alla tal-hadid - Paul P Borg

Success doesn't find you, you have to go out and get it

Project within the scheme 'Festi Inklussivi'

L-Ghaqda Muzikali Imperial tkompli tgholli isem il-Mellieha 'l fuq - Onor. Clayton Bartolo

Qari mid-Diskorsi ta' San Gwerriku Abbati - Mons Mose Debono

Is-Sejba ta' Ridott fl-Ahrax tal-Mellieha - Jonathan Muscat

Jum Twelidek, Jum ir-Rebha - Ganni Camilleri

Workshop 'Developing ensemble skills and techniques in young musicians'

Living a New Reality - Prof. Stephen Calleya

Stejjer mix-Xquq u l-Irdum tal-Qammieh - Jeffrey Sammut

Mill-Mellieha sal-Assedju - Anthony Fenech

Iz-zmien ghaddej gmielu, waslet festa ohra - Christopher Bartolo - Sagristan

Skema 'Irrestawra Darek 2018'

Il-Mellieha u l-inhawi mil-L saz-Z - David Bartolo

Iz-zmien hu l-aqwa tezor - Ralph Micallef

L-introduzzjoni tas-sistema tar-razzjon... - Charles Debono

Progett 'It-taghlim tal-muzika ghal persuni neqsin mis-smigh'

Il-Muwlti li Nhibb Jienae - L-ismijiet - Joseph F Cachia

Xoghlijiet artistici fis-Santwarju tal-Mellieha - Mario Fenech

Min Irreklama f'din il-Pubblikazzjoni